Walne zebranie

02 marca 2015r.odbyło się walne zebranie sprawozdawcze.Otwarcia zebrania dokonał prezes dh Janusz Roszak.Dokonano wyboru składu osobowego do Komisji Skrutacyjnej dh Stefanię Wciórka i dh Małgorzatę Skibę.    1.Sprawozdanie Zarządu chóru z działalności za rok 2014 przedstawiła sekretarz dh Małgorzata Banasiewicz. Chór ,,Harmonia”liczy obecni34 członków czynnych ,2 członków honorowych i 86 członków wspierających. W minionym roku pożegnaliśmy dh Bożenę Konieczną, dh Jadwigę Karolewską,dh Elżbietę Kordy,dh Władysława Zawieję. 09 stycznia 2014r odbyła się pierwsza próba chóru w wyremontowanych pomieszczeniach Centrum Animacji społecznej w Zdunach.07 kwietnia przeprowadzono zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybrano Prezesa dh Janusza Roszaka i Zarząd.Prezes wraz z zarządem chóru współpracuje ze Zdunowskim Zespołem Wokalnym,z zespołem,,Senior”,samorządem lokalnym,ZOK,proboszczem parafii,Zarządem Oddziału PZCHiO w Ostrowie Wlkp. Dzięki staraniom prezesa J.Roszaka udało się zakupić nowy instrument i pozyskać środki na działalność chóru.Chór prezentował się w Zdunach na  uroczystościach państwowych,lokalnych i kościelnych. Prezentował się również w Ostrowie Wlkp.,Raszkowie, Koźminie…   2.Przewodniczący zebrania poprosił o zabranie głosu skarbnika chóru dh Sławomirę Kuś,która przedstawiła sprawozdanie.      3.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2014 przedstawiła dh Danuta Kręc.W związku z brakiem uwag do dokumentów finansowych Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium dla Zarządu Chóru.      4.W dalszej części zebrania Prezes Janusz Roszak przedstawił projekt planu pracy na 2015r.   5.Druhna Bogusława Dengusiak zachęcała wszystkich chórzystów do pilnego uczęszczania na próby i udział w koncertach.   6.Wolne głosy.  7.Jednogłośnie zostały zatwierdzone wszystkie projekty ustaw.   8.Zakończenie zebrania.